درباره ما

اپلیکیشن تله دنتیستری، به منظور ارائه ی خدمات و آموزش های مربوط به سلامت دهان و دندانپزشکی طراحی گردیده است. در حال حاضر آموزش های مربوط به سلامت دهان و دندان در زنان باردار، در دست اجرا می باشد و بنابر آن است که در آینده ی نزدیک، حوزه های مختلف سلامت دهان از جمله سلامت دهان کودکان نیز تحت پوشش قرار گرفته و خدمات مربوطه نیز فراگیر شود.

دندانپزشکی از راه دور (تله دنتیستری)