تماس با ما

نشانی:

اصفهان – خوراسگان _ دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان _ دانشکده دندانپزشکی

تلفن تماس:

09332857882

کد پستی:

۳۹۹۹۸-۸۱۵۵۱

دندانپزشکی از راه دور (تله دنتیستری)